Bjørnar Thorsen, Projektleder, Samt Vegard Ravn, universitetslektor på Universitetet i Sør-Øst Norge (N) – Port Environmental Performance Index (PEPI)

Bjørnar Thorsen, projektleder, samt Vegard Ravn, universitetslektor på Universitetet i Sør-Øst Norge (N)
præsenterer PEPI-modellen, som kan bidrage til miljøvenlig og bæredygtig beslutningsproces for havnene.
PEPI-modellen er et direkte resultat af SETS II-projektet

Port Environmental Performance Index (PEPI)

En av hovedaktivitetene i Interreg-prosjektet SETS2 er å utvikle eller utforme en miljøindeks for havner – Port Environmental Performance Index (PEPI).

Hovedfokus-områdene i arbeidet har vært:

  • Samle kunnskap om miljøtiltak i svenske, danske og norske havner og spre dette primært i Interreg – ØKS området, men også i regionalt.
  • Utvikle PEPI som et verktøy for beslutningsstøtte i valg av tiltak og prosesser for miljøforbedring i havner.
  • Utvikle PEPI som en del av nye forretningsmodeller i ØKS havnene. Markedet dreies stadig mot valg av mer miljøvennlig logistikk, og høy miljøprofil vil være et konkurransefortrinn.

Hovedformålet med PEPI-modellen er å skape et analyseverktøy som synliggjør konsekvensen av strategisk miljørettet arbeid i havnene og legge til rette for en bærekraftig miljøintegrasjon og vurdering av mulighetene og risikoene ved strategiske havnemiljøutvikling.

Havnene erkjenner viktigheten av et formalisert og målrettet miljøarbeid og arbeidet med en PEPI modell har fått støtte fra alle involverte havner, som alle ser nytten av å utvikle og bruke en slik indeks.

Indeksen er ikke ment for å rangere havnenes miljøaktiviteter og -resultater opp mot hverandre. Dette sammenfaller også mye med erfaringene og prosedyrene bransjeorganisasjonen Norsk Havner har ved gjennomføringen og presentasjonen av sin omdømmeundersøkelse i 2018 – 2019.

Det er viktig å påpeke at PEPI er ment som et individuelt verktøy for havnene. Samtidig er det også viktig å publisere rammeverket for å sikre integritet og transparens. Havnen rapporterer om et økt fokus på miljø de seneste årene og at miljøvennlig logistikk i hele forsynings- og distribusjonskjeden har blitt en konkurransefremmende faktor i markedet. Dette vil kunne medføre økt overføring av gods til sjø og bane, men veien dit og resultatet er ennå usikkert. Elektrifisering er et nøkkelord i miljøsatsingen, og forskjellige landstrømsprosjekt danner naturlig nok kjernen i disse aktivitetene.

PEPI